Výskum

Vedecký záujem členov našej katedry zahŕňa nasledovné oblasti:

  1. Fuzzy množiny

  2. Kartografia

  3. Kombinatorika a teória grafov

  4. Kvantová logika

  5. Neštandardná analýza

  6. Neštandardné modely

  7. Numerické metódy

  8. Počítačová geometria a vizualizácia

  9. Štatistika

V rámci nich katedra organizuje konferencie a semináre.

Fuzzy množiny

Kartografia

Kombinatorika a teória grafov

Kvantová logika

Neštandardná analýza

Neštandardné modely

Numerické metódy

Počítačová geometria a vizualizácia

Štatistika

KMaDGWiki: Vyskum (last edited 2020-06-04 06:35:16 by xmacakm1)